7 January 2021 to 28 January 2022
Reactor Instituut Delft & WestCord Hotel | Kasteel Oud-Poelgeest
Europe/Amsterdam timezone

Doel opleiding en Doelgroep

Een belangrijk deel van in het deskundigheidsprofiel genoemde benodigde kennis en vaardigheden wordt in de ACD-Opleiding geleerd. De ACD-Opleidingscommissie (OC) gaat er echter vanuit dat een werkgever dan wel de deelnemer zelf – indien noodzakelijk – zorg draagt voor aanvullende professionele opleiding en training op terreinen als management & leidinggeven, presentatievaardigheden, schrijven van rapporten, conflictmanagement, e.d.

De opleiding leidt op voor een diploma dat is vereist om als ACD te kunnen functioneren ten aanzien van de stralingsveiligheid bij “omvangrijke handelingen of handelingen die een uitgebreide bescherming tegen ioniserende straling vereisen” of “specifieke handelingen met een aanmerkelijk risico”. Hieronder valt met name ook de stralingshygiënische verantwoordelijkheid in die organisaties waaraan een zogenoemde complexvergunning is verleend en “handelingen waarvoor een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist”.

De opleiding is tevens uitermate geschikt voor diegenen die beleidsmatig betrokken zijn bij toepassingen van ioniserende straling of (wetenschappelijk) onderzoek doen op dit terrein.

Doelgroep
Personen die werkzaam zijn op bovengenoemde terreinen en een functie bekleden (of deze binnenkort gaan vervullen) waarvoor het bezit van een ACD-diploma is vereist of waarvoor een diepgaande en brede kennis van de stralingsbescherming noodzakelijk is voor het goed functioneren van betrokkene.